Ingezonden

Lokale D66: Geef ruimte!

(ingezonden door D66, afd Heuvelrug)
29 juni 2015
1. Inleiding
Geachte inwoners, luisteraars, collega raadsleden, college en ambtenaren.
Financieel gezonde gemeente met behoud van voorzieningen
D66 wil de lijn van een gezonde financiële huishouding doorzetten. Met zoveel mogelijk behoud van voorzieningen in de dorpen. Met meer betrokkenheid bij en passie voor het wel en wee van onze inwoners en ondernemers. Zorg waar nodig en op maat, en dichtbij. Ruimte geven aan inwoners. En mensen, wat lijkt dat laatste toch moeilijk. Het lijkt wel of we niet los durven te laten. Rond de transities halen we ambtelijk zaken terug. Rond de openbare ruimte en evenementen stellen we allerlei eisen. Gaat het daardoor beter? Het levert alleen maar onnodige frustratie op. Ik kom daar later op terug. Wat ons betreft gaat daar het mes in. Geef ruimte!
2015: jaar van de transities
2015 is het jaar van de transities. Complimenten aan alle ambtenaren, inwoners en betrokkenen die hierin veel energie hebben gestoken. Qua uitvoering zijn we op de goede weg. Maar er is nog veel te doen. Onze oproep: blijf de voelsprieten uitsteken bij de zorgvrager, want daar zit de kennis. De financiële kant is zorgwekkend. De onbekende factoren zijn hier het grote risico. Creatief denken is noodzakelijk. Kleine experimentele zorginitiatieven en de mantelzorgers verdienen onze extra steun. En vooral open armen bij de gemeente. De experimenten, niet geremd door onnodige regels, moeten uitgroeien tot volwaardige zorg dichtbij. Dit geldt zowel voor dorpsnetwerken als hospices en alles daar tussenin.
2016: 10 jaar gemeente Utrechtse Heuvelrug
2016 is het jaar van 10 jaar gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het voornemen er één geheel van te maken, is snel losgelaten want onze dorpen zijn uniek. De kracht van de dorpsgemeenschappen is ons uitgangspunt. De kracht van één gemeente benutten we voor belangrijke investeringen. Zoals 3 miljoen voor de tunnelbak Maarsbergen. Zoals 10 miljoen, of waar nodig meer, voor de nieuwbouw Revius in Doorn. En de kracht van één gemeente om ook voor de kleine dorpen de gevolgen van de transities op te vangen. Samen met de kracht van de inwoners in de dorpen. Denk alleen al aan het succes van de dorpssoep Leersum.
10 jaar waarin we meer geld hebben uitgegeven dan binnen gekregen. Het huidige College stelt financieel orde op zaken. Wij hebben daar veel vertrouwen in. Maar we moeten ook investeren. D66 heeft voor de verkiezingen al ingezet op meer prioriteit, en dus geld, voor het economisch beleid en duurzaamheid. Dat moet echt worden opgenomen in de Kadernota en de Begroting 2016-2019. En gaan we nu bezuinigen op arbeidsmarktparticipatie gezien het feit dat voortzetting van het beleid als wens staat opgenomen in Bijlage 2? Nee toch, graag een reactie van het College.
Schaalvergroting
Grote gemeenschappelijke regelingen als de Veiligheidsregio en de GGD zijn democratische gedrochten als wij onze democratische controle niet op orde hebben. En dat kan beter, sterker nog, daar werken we hard aan. Betere en scherpere opdrachten, betere controle. Daarmee sturen we onszelf en onze bestuurders op stap. Samenwerken is goed, controle op de uitvoerende instanties beter! Velen denken dat de gemeenschappelijke regelingen een opmaat zijn naar een opschaling van gemeenten. Wij zijn er kritisch op.
Dichtbij
Ondanks die opschaling wil D66 onze inwoners dichtbij blijven ondersteunen. Met een stevig beroep op de dorpsnetwerken en de sociale dorpsteams. En dorpscoördinatoren die inwoners kennen, herkennen en zelf gekend zijn. Die verenigingen en ondernemers krachtdadig helpen. En ruimte geven. Als daarvoor budget nodig is om zaken te regelen, dan moet dat er gewoon zijn.

2. Naar duurzame, levendige dorpen

Grijs, groen en digitaal
Hoe ziet de toekomst van onze gemeente eruit? Na de zomer starten we hiervoor een inspirerend en open proces samen met onze inwoners. D66 weet dat onze toekomst grijs, groen en digitaal zal zijn.
Grijs
Onze gemeente vergrijst, sneller dan het landelijk gemiddelde. Veel jongeren komen er niet bij. Het is al een enorme opgave überhaupt ruimte te creëren voor jongeren en jonge gezinnen. Dit is onze grootste uitdaging voor de komende jaren. En hard nodig. Een grote meerderheid 50-plussers. Wat betekent dat voor voorzieningen als sportverenigingen, scholen en winkels? D66 wil graag van hun organisaties een antwoord op deze vraag. Hoe kunnen zij inspelen op deze onomkeerbare ontwikkeling? En wat hebben zij dan van ons nodig? Graag wil D66 met hen samenwerken in deze uitdaging.
Groen
Onze ambitie Klimaatneutraal 2035 staat als een huis. Maar soms wordt er door een fractie aan gemorreld. En doen we geen ‘boter bij de vis’. Terwijl dat wel nodig is. Er moet nog veel gebeuren. Een convenant met scholen, woningbouwverenigingen en ondernemers om hun daken sneller van zonnepanelen te voorzien. Investeren in de fiets om deze duurzame vorm van vervoer te stimuleren. En gebruik te maken van de pot van 50 miljoen bij de Provincie voor het verbeteren van fietspaden.
En starten met het omvormen van woningen tot Nul op de Meter woningen. Recentelijk heeft ons College de handtekening gezet om bij te dragen aan minimaal 50.000 Nul op de Meter woningen in onze Provincie in 2020. Binnen de Economic Board Utrecht is er geld. Maar zonder bijdrage van onze gemeente gaat het vliegwiel niet draaien. D66 zegt dan: Nu Doorpakken!
En duurzaam is ook het omvormen van ons groen in de openbare ruimte. Hierover bestaan veel klachten bij onze inwoners. Sinds 2011 ligt er een concept-versie van een GroenStructuurPlan in de la. Die moet daaruit. Gaat dit College nu samen met de Federatie Groene Heuvelrug aan de slag?
Digitaal
De toekomst is digitaal. Best een uitdaging voor onze grijze gemeente. Een kind aangeven vanuit het kraambed. Aangifte van overlijden en ondertrouw. Allemaal via een app op je smartphone. Hiervoor hebben we straks geen ambtenaren meer nodig. Wat D66 betreft: digitaal tenzij want we moeten rekening houden met de niet-digitale generatie. Maar ook de beleidsplannen kunnen op termijn de deur uit. Nu duurt het nog vier jaar om beleidsplannen te schrijven, te evalueren en te updaten. Niet meer doen. Door sociale media te volgen, kun je bijvoorbeeld in het sociale domein met het goede voorbeeld van de PGB’s, na een paar weken zien hoe het gaat en kan er eventueel worden bijgestuurd. Binnen de kaders van de Raad wordt het beleid beter en sneller.
3. Loslaten

Meldpunt ‘Geen gedoe’
D66 wil een toekomst met veel meer ruimte voor onze inwoners. D66 is echt helemaal klaar met de bureaucratische regels, trage procedures en initiatiefremmende betutteling. We praten er al jaren over, maar het gaat tranentrekkend traag. Het moet sneller. Maar hoe? We weten dat door het trekken aan gras het er niet sneller van gaat groeien. Aan de andere kant, onze gemeentelijke organisatie is geen baron Von Münchhausen. Dus op eigen kracht onszelf aan de haren uit de verstikkende regelgeving trekken, nee dat is ‘m ook niet. D66 stelt voor de hulp van de inwoners in te roepen. Hoe? Door een meldpunt ‘Geen Gedoe’ in te stellen. Zowel fysiek als digitaal. En vervolgens met klachten en suggesties aan de slag om betutteling tegen te gaan en ruimte te geven. En het kan, laat de gemeente Hollands Kroon zien. 70% van de APV-regels is geschrapt. De anarchie is er nog steeds niet uitgebroken.
We garanderen een zucht van verlichting bij de voorzitter van het Bloemencorso als het gaat om vergunningverlening. Bij de voorzitter van HDS als het gaat om een onschuldige bingo. En bij de ondernemer die alleen een klein terras voor zijn winkel wil zodat klanten ook een bakkie koffie kunnen drinken. We maken het onze betrokken inwoners en ondernemers zo moeilijk. Er is nog steeds zoveel gedoe. Geef ruimte, geef faciliteiten om de energie in onze dorpen om te zetten in daden.
D66 zegt tegen dit College: volg het voorbeeld van Hollands Kroon en zet de zaag in het woud aan regels: http://www.heuvelrug.nl/gemeente/verordeningen_44691/

 

4. Afsluiting
Meneer de voorzitter, ik kom tot een afronding.
Nieuwe, toekomstgerichte agenda
De toekomst is grijs, groen en digitaal. Binnen onze beperkte financiële kaders moet daarop de nadruk liggen. Met een woningbouwprogramma om jongeren en jonge gezinnen voor onze gemeente te behouden. Met een duurzaamheidsprogramma dat er voor zorgt dat onze kinderen en kleinkinderen in een energieneutrale omgeving wonen. Met een digitaliseringsslag die ons leven makkelijker maakt. En een hoop bureaucratie de deur uit jaagt.
In mijn betoog heb ik aangegeven dat D66 met ondernemers, met inwoners en met maatschappelijke organisaties na de zomer wil starten met een Toekomstvisie. Een visie met concrete dorpsplannen om de vitaliteit en levendigheid in onze mooie dorpen te versterken. Met ruimte voor inwoners en ondernemers. Zonder betutteling en onnodige bemoeizucht. Met een meldpunt ‘Geen Gedoe’. Want klachten en suggesties zijn de vruchtbare grondstoffen voor verbetervoorstellen.
Ruimte geven. Inwoners zijn echt bereid om gezamenlijk veel op te pakken, mits ze de ruimte krijgen. Wij het makkelijk voor ze maken. Geen ‘Ja, maar’. Wel ‘Ja, en’. D66 wil een gemeentelijke organisatie die inwoners ziet als bondgenoten die meehelpen, meedenken. Daarvoor moeten we de communicatie wel enorm verbeteren. Te beginnen met onze website. Maar ook door de veel intensievere inzet van sociale media. Op naar een gemeente zonder gedoe!

Niet uitspreken – wel op scherm vertonen en delen met College

We hebben nog geen moties/amendementen voorbereid maar dit is mede afhankelijk van de antwoorden van het College op de volgende vragen:
1. Hoe staat het College tegen het invoeren van een meldpunt ‘Geen Gedoe’?
2. Wat is uw reactie op het amendement om onderwerpen als het Economisch Uitvoeringsprogramma en het Uitvoeringsprogramma Milieu, prioriteiten van D66, uit Bijlage 2 toch op te nemen in de Kadernota?
3. Wat zijn de gevolgen van het niet opnemen van budget voor de voortzetting van het arbeidsmarktbeleid zoals aangegeven in Bijlage 2? Samen met ondernemers wil deze gemeente toch extra kansen bieden voor inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt?
4. Welke mogelijkheden voor financiering van het Fietsbeleid gaat het College nu concreet meenemen in de Begroting 2016 – 2019? En welke afstemming met de Provincie vindt hierover plaats?
5. Hoe ziet de participatie voor de Brede School Maarn eruit wanneer hiervoor geen budget wordt gereserveerd (Bijlage 2). Als het goed is, ligt er voor de zomervakantie een gezamenlijk ambitiedocument van De Ladder en De Meent voor een brede school samen met De Twee Marken. Daaraan willen we toch onze medewerking, inclusief participatie, verlenen?
6. Welke financiële mogelijkheden ziet het College om het vliegwiel voor verduurzaming van onze woningvoorraad invulling te geven, in aansluiting op de oproep van DW2035?
7. Welke gevolgen heeft het niet opnemen van de Makelaarsfunctie Vastgoed voor onze ambities in de Woonvisie en de recent aangenomen raadsbrede motie?
8. Wat gaat het College doen met de oproepen over Koenestraat in Amerongen en Raadhuislaan in Maarn? Wil het College toezeggen dat deze 2 projecten prioriteit krijgen bij de uitwerking van het Investeringsplan wegen, waarvoor elk jaar 2 miljoen beschikbaar is, en de Raad hierover informeren?