Ingezonden

Saneringsplannen Acacialaan Doorn en Traaij Driebergen

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
De bodem aan aan de Acacialaan in Doorn (nummer 7 e.o) en aan de Traaij in Driebergen (153 F e.o). wordt dit najaar gesaneerd. Aanleiding is de geconstateerde bodemvervuiling met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (met name PER).
De grond op deze twee locaties wordt gesaneerd onder bevoegd gezag van de Provincie Utrecht. De stichting Bosatex stelt de saneringsplannen op en voert ze uit. De provincie moet de saneringsplannen goedkeuren. Dat doet zij met een beschikking tot instemming. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD), dit is de milieu uitvoeringsorganisatie van de provincie, bereidt deze beschikkingen voor. De RUD heeft op 8 juli 2015 de ontwerpbeschikking tot instemming met het saneringsplan Traaij 153 F e.o. in Driebergen ter inzage gelegd. De RUD verwacht op 27 juli 2015 de ontwerpbeschikking tot instemming met het saneringsplan Acacialaan 7 e.o. in Doorn ter inzage te leggen.
Driebergen
Het saneringsplan voor de Traaij in Driebergen ligt ter inzage van 8 juli t/m 12 augustus 2015. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden reacties op dit plan indienen bij de RUD Utrecht. De ontwerpbeschikking ligt met het saneringsplan ter inzage in het provinciehuis (Archimedeslaan 6 in Utrecht) en in de Gemeentewinkel in cultuurhuis Pléiade in Doorn. De beschikking zonder de bijlagen, is ook te raadplegen via de gemeentelijke website onder ‘Actueel, verontreiniging bodem Doorn en Driebergen’.
Doorn
Het saneringsplan voor Acacialaan in Doorn ligt ter inzage van 27 juli t/m 6 september 2015. Gedurende deze periode kunnen reacties op dit plan worden ingediend bij de RUD Utrecht.
De ontwerpbeschikking komt met het saneringsplan ter inzage te liggen in het provinciehuis (Archimedeslaan 6 in Utrecht) en in de Gemeentewinkel in cultuurhuis Pléiade in Doorn.
Informatieavonden
Om de ontwerpbeschikkingen toe te lichten organiseert de stichting Bosatex met de provincie/RUD in samenwerking met de gemeente informatiebijeenkomsten. Op dinsdagavond 21 juli 2015 is er in Nieuw Salem in Driebergen een informatieavond over het saneringsplan Driebergen. Op maandagavond 24 augustus 2015 kunnen belangstellenden in cultuurhuis Pléiade in Doorn terecht voor een informatieavond over het saneringsplan Doorn.
Het saneringsplan bevat informatie op grote lijnen. Informatie over bijvoorbeeld afsluiting van wegen en locaties van saneringsmiddelen komt in het uitvoeringsplan naar voren. Over het uitvoeringsplan wordt een tweede informatieavond georganiseerd, in september.