Heuvelrug

College voorzichtig positief over uitvoering nieuwe zorgtaken

(ingezonden door gem Zeist)

 

De gemeente Zeist heeft een goede start gemaakt met de organisatie van de nieuwe taken rond jeugdhulp, zorg en ondersteuning. Dit concludeert het college van B&W naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage over de zorgtaken. Per 1 januari 2015 heeft het Rijk extra zorgtaken naar de gemeente overgeheveld.

 

“We zijn als college voorzichtig positief over de uitvoering van deze nieuwe taken. Dit neemt niet weg dat onze cliënten de veranderingen in de zorg en ondersteuning merken of nog zullen merken. “Dat realiseren we ons heel goed”, aldus coördinerend wethouder voor decentralisaties, Sander Jansen. “Ook zien we dat we er nog flink wat werk ligt. Samen met wethouders Fluitman en Varkevisser en de rest van het college zitten we er bovenop om te zorgen dat in Zeist de nieuwe zorg- en ondersteuningstaken van goede kwaliteit blijven.”

 

Stappen gezet

Uit de eerste voortgangsrapportage blijkt dat de afgelopen periode stappen zijn gezet om de uitvoering van de zorgtaken goed te organiseren. Bij het Sociaal Team (via de gemeente), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en dorpsteam Austerlitz kunnen Zeistenaren met hulpvragen terecht. Er is een goede verbinding tussen deze loketten en de Regionale Sociale Dienst voor vragen over werk en inkomen.

Medewerkers zijn getraind om goede gesprekken te voeren, waarbij de problematiek helder op tafel komt. Ook weten ze hoe ze cliënten kunnen helpen om hun sociale netwerk te versterken en benutten. Gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, cliëntorganisaties en huisartsen zetten stappen om te komen tot zorgvernieuwing om de zorg beter en goedkoper te organiseren.

 

Geen ernstige problemen

Ondanks alle veranderingen is het aantal klachten en bezwaarschriften van Zeistenaren beperkt gebleven. Er zijn geen signalen over opvallende wachttijden. Tot dusver hebben zich ook geen ernstige incidenten voorgedaan rond de zorg voor inwoners. De uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) door de SVB is landelijk niet goed verlopen. In Zeist heeft dit – voor zover bekend – niet tot grote problemen geleid; cliënten zijn bijgestaan waar dat nodig was. Wel loopt de inning van de ouderbijdrage en eigen bijdragen door het CAK, enige vertraging op. Cliënten worden hier rond deze tijd over geïnformeerd.

 

2015 Is overgangsjaar

Dit jaar is nog sprake van een overgangsjaar: als cliënten in 2014 zorg kregen, hebben ze in 2015 recht op dezelfde zorg. De komende periode voeren medewerkers van het Sociaal Team, dorpsteam Austerlitz en het CJG gesprekken met cliënten over hun situatie vanaf 1 januari 2016, als het overgangsrecht afloopt. Het college vindt het belangrijk dat die gesprekken zorgvuldig worden gevoerd, zodat cliënten de juiste ondersteuning op maat krijgen. Als het niet lukt om alle gesprekken in 2015 te voeren, zal de gemeente de bestaande zorg daarom voor een aantal cliënten verlengen tot ná 1 januari 2016. Met deze cliënten kunnen dan ook nog in 2016 gesprekken gevoerd worden.” Rond de huishoudelijke hulp zijn deze gesprekken al gevoerd.

 

De voortgangsrapportage is voorgelegd en toegelicht aan de gemeenteraad. Voortgangsrapportages verschijnen vooralsnog elk half jaar.