Ingezonden

College legt sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 aan gemeenteraad voor

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

In 2016, het jaar waarin onze gemeente 10 jaar bestaat, bouwen wij verder aan een goede balans tussen een gezonde financiële huishouding en het in stand houden van de voorzieningen. Daarvoor zijn duidelijke keuzes nodig. In de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn die keuzes zichtbaar. In de nieuwe begroting is de balans gevonden tussen gezond financieel beleid en ruimte voor nieuw beleid. Hiermee kunnen de wensen uit het raadsprogramma worden uitgevoerd. De begroting borduurt voort op de kaderbrief van begin 2015 en heeft de ideeën uit de crowdsourcing van vorig jaar ook in dit proces weer meegenomen.

Wensen
In het raadsprogramma 2014-2018 staan diverse wensen voor deze raadsperiode. Ook is een aantal amendementen aangenomen die van invloed zijn op de begroting. De begroting die voorligt, biedt ruimte voor de gewenste ontwikkelingen om bijvoorbeeld het minimabeleid te verruimen, het milieu-uitvoeringsprogramma te actualiseren, een economisch plan ontwikkelen en het welstandsbeleid te evalueren. En in deze begroting wordt geen inflatiecorrectie op de gemeentelijke belastingen meegenomen vanaf 2017, waardoor de tarieven in principe niet stijgen. Om de ruimte op een goede manier in te vullen moet nog wel gekeken worden naar de fasering van deze onderwerpen. Niet alles kan tegelijk.

Realistisch
Deze begroting biedt zekerheid en ruimte, maar geeft wethouder financiën Jan Willem van Dongen aan: “We moeten ook realistische kijken naar de risico’s en onzekerheden. Het belangrijkste risico dat nog voor de deur staat, zijn de tekorten in de jeugdzorg. Hierover is een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Rijn waarin we samen met andere gemeenten oproepen de lasten voor de jeugdzorg eerlijker te verdelen. Inmiddels is via de septembercirculaire bekend geworden dat de gemeente voor 2015 gecompenseerd wordt voor de tekorten. Daar zijn we heel blij mee. Voor 2016 en verder is op dit moment nog geen uitsluitsel te geven”.

Belangrijk voor een gezonde financiële organisatie is dat je tegenvallers kunt opvangen. Om dat goed te kunnen is het nodig dat het weerstandsvermogen op peil is. Het resultaat van het effectueren van de bezuinigingsplannen uit de begroting van afgelopen jaar heeft hier een goede bijdrage aan geleverd.

Proces
De begroting is vanaf dit moment beschikbaar op www.heuvelrug.nl.. Dat geeft zowel de raadsleden als inwoners de mogelijkheid om de begroting te bestuderen. Inwoners krijgen de gelegenheid mee te praten over de begroting op maandag 26 oktober. Op donderdag 29 oktober bespreekt de gemeenteraad in een oordeelsvormende vergadering over het voorstel. Hierin wordt de input uit de bewonersbijeenkomst meegenomen. De besluitvormende behandeling van de begroting in de raad is gepland op maandag 9 en donderdag 12 november.

Toekomst
Dit college staat voor een gemeente in balans, voor een samenleving die in staat is te groeien en te ontplooien, vanuit een robuuste financiële positie. “We zijn goed op weg!”