AmerongenHeuvelrug

Corporatie Amerongen wil liever bij Rhenen horen; UPDATED

De in financiële problemen geraakte Amerongse woningbouwcorporatie fuseert per 1 januari met Rhenen. Vooral omdat de Rhenense woningbouwstichting goed in de slappe was zit. ‘Ik heb nog geen gezichten ontmoet die er niet blij mee zijn.’ Updated (1034 woorden, drie beelden)

Dat iedereen blij is valt te destilleren uit brieven van en gesprekken met de diverse betrokkenen. Omdat Rhenen een groot vermogen en maar weinig schulden heeft, kon het een goed bod doen op de Amerongse woningen en de Amerongse organisatie zelf. Omgekeerd voelen de Amerongse huurders zich veiliger bij rijke buurman Rhenen.

Woningbouwvereniging Amerongen kwam vorig jaar in zwaar weer rond het ambitieuze nieuwbouwproject Allemanswaard. Nadat de Amersfoortse ontwikkelaar Van Hoogevest failliet ging nam de Amerongse corporatie zelf alle verplichtingen over, legt interim-directeur Paul Vismans uit.

‘Dat is uiteindelijk een te zwaar risico gebleken’, aldus Vismans, die daarbij ook refereert aan de economische- en vastgoedcrises. ‘Het project is voor de corporatie een te grote stap geweest in een periode dat risico’s stegen. Er waren te grote verschillen in aannames en daadwerkelijke opbrengsten van het project.’

De verplichtingen bleken uiteindelijk te zwaar voor de relatief kleine corporatie, reden dat vorig jaar het landelijke Waarborgfonds Sociale Woningbouw te hulp schoot met een financiële injectie van €4 miljoen. Voorwaarde was wel dat Amerongen een geschikte fusiepartner zou zoeken.

Dat wordt dus Rhenen. Behalve Rhenen waren ook de Veenendaalse corporatie Patrimonium en corporatie Heuvelrug Wonen kandidaat. Hun biedingen waren minder aantrekkelijk, al gaat het niet alleen om hard geld, zegt Vismans: ‘Er wordt niets betaald. Het is samenvoegen van twee balansen. Alle bezittingen en schulden worden samengevoegd.’

Volgens de brief die Vismans en de Rhenense directeur Martijn Rink rondsturen beschikt de Rhenense corporatie ‘over een zeer solide vermogens- en kaspositie, waarbij ook na de fusie in ruime mate investeringscapaciteit ter beschikking staat om de volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren’. Vismans in een mondelinge toelichting: ‘Dat betekent dat de Heuvelrug kan profiteren van een zeer welvarende corporatie. Dus dat is ook voor de Heuvelrug van grote waarde.’

De gemeente Heuvelrug gaat akkoord met de voorgenomen fusie, die op januari 2016 een feit moet zijn. Heuvelrug wil wel dat de nieuwe fusiecorporatie de woonmarktregio Utrecht als werkgebied kies en niet de regio Food-Valley -een samenwerkingsverband van acht gemeenten, waaronder Wageningen, Ede, maar ook Veenendaal en Rhenen zelf. Dan zou het systeem voor woonruimteverdeling over twee regio’s verdeeld raken, met ongewenste onduidelijkheden en meerkosten voor woningzoekenden.

Bovendien zou de nieuwe corporatie niet langer in de Utrechtse woonmarktregio kunnen investeren of bouwen. Aan alle voorwaarden zal de nieuwe corporatie voldoen, belooft Vismans:  ‘Er is afgesproken dat gekozen wordt voor de Utrechtse regio. Het college van BenW is daar heel blij mee.’ Rinks: ‘We kiezen nadrukkelijk voor Zuidoost-Utrecht. Dat is ook overlegd met de gemeente Rhenen en het matcht allemaal uitstekend.’

Volgens Vismans zijn ook de Amerongse huurders tevreden met het fusievoorstel. Die huurders gingen volgens de website van toen nog woningbouwvereniging Amerongen al in juni vrijwel unaniem (98,5% van de leden) akkoord met de omvorming van woningbouwvereniging tot stichting, want ook die juridische voorwaarde voor fusie moest nog genomen. Ook andere adviesorganen adviseerden positie.

Verder bleken ook geraadpleegde Rhenense huurders voorstander van de fusie, zegt Rinks, die de Rhenense en Amerongse huurders belooft gelijk te behandelen: ‘In Rhenen hebben we altijd een gematigd huurbeleid gevoerd en dat blijft zo. Betaalbaarheid staat hoog in ons vaandel. Dat geldt nu ook voor de Amerongse huurder. Ik heb eerlijk gezegd nog geen gezichten ontmoet die hier niet blij om zijn.’

 

Volgens directeur Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen heeft ook zijn corporatie meegedaan aan de biedingen op de Amerongse corporatie. ‘Welke bieding, dat ga ik niet uit de doeken doen.’ Dat zijn bod  minder was dan het Rhenense bod weet Sleyfer. ‘Het gaat niet om een verschil van honderd euro. Miljoenen? Daar laat ik me er niet over uit.’

Sleyfer denkt dat hij met zijn bieding wel op de tweede plaats is gekomen, net na Rhenen, maar voor de Veenendaalse corporatie Patrimonium. De Wijkse corporatie heeft uiteindelijk  afgezien van biedingen op Amerongen. Sleyfer vindt het volkshuisvestelijk gezien jammer dat Amerongen -met ook woningen in Leersum. Maarn en Overberg- niet bij Heuvelrug Wonen wordt gevoegd. ‘Het is voor een gemeente handig als er zo beperkt mogelijk aantal partijen is. Zeker als er partijen bij zijn zijn uit andere gemeenten.’

Desondanks is Sleyfer niet bedroefd dat Rhenen er met Amerongen vandoor gaat. ‘Ik ben geen directeur die puur en alleen voor het aantal huisjes gaat. Het is de vraag: tot hoever wil je gaan. Je kijkt daarbij ook naar de risico’s in de lopende projecten. En dan gaat de ene partij verder dan de andere.’

Volgens de laatst bekende cijfers -uit 2013- is het volkshuisvestelijk vermogen van Rhenen €51.000 per woning. Voor Heuvelrug Wonen en Amerongen gaat het om een bedrag van €38.000 per woning. De schuld van Amerongen is echter hoog: €67.439 per woning, waar het landelijk gemiddelde voor soortgelijke corporaties staat op €34.264.

Amerongen telde in 2013 ruim zeshonderd woningen, dat is door het gereedkomen van Allemanswaard aanzienlijk gegroeid. Heuvelrug Wonen heeft grofweg 3500 woningen, de Rhenense corporatie telt ongeveer 2100 woningen.

Update: De Heuvelrugse gemeenteraad ging vanavond mokkend mee met het akkoord dat het college eerder deze week al gaf aan de fusie. Liever, was de algemene teneur, had de gemeenteraad gezien dat Amerongen naar Heuvelrug Wonen was gegaan.

Het Amerongse raadslid Van Geijtenbeek (SP) zei te hopen dat de nieuwe corporatie geen Amerongse woningen zou gaan verkopen om de schulden van de Amerongse corporatie mee weg te poetsen. Het Maarsbergse raadslid De Boer (VVD) zei graag te zien dat de 55 Maarnse woningen nu nog in bezit van de Amerongse corporatie niet mee overgaan naar Rhenen, maar overgedaan worden aan de Maarnse corporatie. Volgens raadslid Hak (D66) is de Rhenense corporatie wel degelijk oostwaarts gericht, op de Food-Valley.

Volgens wethouder Boonzaaijer was het bod van Heuvelrug Wonen minder dan dat van Rhenen, reden dat de Amerongse corporatie liever oostwaarts kijkt. Bovendien hoeft de uitkomst niet slecht te zijn, denkt Boonzaaijer: ‘We zien hier ook meteen een stuk gezonde concurrentie tussen corporaties ontstaan, al is dat in deze sector misschien een wat ongebruikelijke woordgebruik.’
Bovenstaand artikel is tot stand gekomen op verzoek van drie nieuwe abonnees. Wil je ook een artikel crowdfunden, neem dan een abonnement en meld je artikelverzoek aan Hillridge.