Heuvelrug

Ambtenarenspeak: Doordecentraliseren

Ter illustratie van tijdsdruk, politieke gevoeligheid en de capaciteiten van de huidige ambtenaar hieronder de integrale overdruk van een Heuvelrugs document. Of misschien toch een illustratie van hoe je van iets vrij simpels een onbegrijpelijk gedrocht kunt maken. 

Geachte leden van de raad,
Graag informeren wij u over het volgende.
1. Inleiding
Het belang van goede onderwijshuisvesting in alle dorpen hebben wij hoog in het vaandel staan en dragen ook participatie door het onderwijs een warm hart toe. Daarom hebben wij op woensdag 16 september 2015 samen met schoolbesturen, schooldirecties, ouders, raad en college een brede conferentie over onderwijshuisvesting gehouden. De conferentie is afgesloten met de volgende afspraken:
1. De gemeente maakt startnotitie over de toekomst van de huisvesting van het onderwijs;
2. De gemeente gaat doordecentralisatie samen met schoolbesturen verkennen.
In deze brief informeren wij u over voortgang van deze afspraken.
2. Kern
Resultaten
De resultaten van de conferentie zijn in bijgevoegde startnotie nader uitgewerkt. Hierin wordt voorgesteld voor elk van de volgende twee thema’s een werkgroep op te richten:
1. Ontwikkeling huisvestingsvisie door scholen (gevarieerd, kwalitatief en toekomstgericht aanbod van primair onderwijs per dorp voor vitale dorpen en van (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs gemeente breed voor attractieve gemeente);
2. Beoordeling financiële, procedurele en organisatorische (on)mogelijkheden bij gemeente en schoolbesturen (gezamenlijke huisvestingsopgave nieuwbouw, renovatie en exploitatie).
Uitvoering
Deze startnotitie wordt in het eerstvolgende OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) aan de schoolbesturen voorgelegd en besproken. Dan worden ook nadere afspraken gemaakt over de inrichting van deze werkgroepen. Vervolgens starten de werkgroepen op dorpsniveau om een langetermijnvisie per dorp te kunnen vaststellen. Tegelijkertijd start een werkgroep die zich bezighoudt met de procedurele en financiële kant van de verordening. De resultaten van deze werkgroepen worden gebruikt als input voor het nieuwe Integrale Huisvestingsplan (IHP).
Hierbij hebben de schoolbesturen een centrale rol en hebben wij vanuit de gemeente een regisserende en faciliterende rol: wij bewaken de kaders, treden op als gespreksleider en zorgen voor de vastlegging.
Planning
Wij gaan uit van de volgende planning:
 20 januari 2016: afspraken maken over werkgroepen in OOGO;
 Eind januari 2016: start werkgroepen;
 Eind februari 2016: resultaten werkgroepen met terugkoppeling naar college en raad via gebruikelijke BOB-procedure;
 Begin maart 2016: verwerken resultaten in concept IHP;
 Begin april 2016: bespreken concept IHP in OOGO en in college;
 Eind april 2016: vaststellen IHP in raad.
Hoogachtend,