Ingezonden

Provincie verstrekt subsidie Sint Petrus Banden kerk in Driebergen

(ingezonden door Prov Utrecht)

 

Provincie verstrekt subsidie Sint Petrus Banden kerk in Driebergen

De provincie Utrecht draagt vanuit het fonds erfgoedparels ruim 3,5 miljoen euro bij aan de restauratie van 14 monumenten. Een daarvan is Sint Petrus Banden kerk in Driebergen, waarvan toren wordt gerestaureerd. Met behulp van de provinciale bijdragen kan een aantal markante monumenten behouden blijven en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand. De restauratieprojecten zijn geselecteerd op basis van de erfgoedmonitor.

Geselecteerde restauratieprojecten

De Romeinse Limes, forten, buitenplaatsen, kerken, molens: in onze regio kun je 2000 jaar geschiedenis zien. Een rijkdom waar niet alleen trots op mogen zijn, maar die ook nog eens economisch voordeel oplevert: van elke euro die we in erfgoed investeren komen er 3 terug. Daarom zorgt de provincie goed voor onze erfgoedparels. De geselecteerde projecten zijn de historische buitenplaatsen Eyckenstein, Remmerstein, Beukenrode, De Boom, Valkenheining, Zuylestein, Broekhuizen, Rijnoord, Walkartpark, Kasteel De Haar, en andere monumenten zoals de Cuneratoren, de Augustinuskerk, het Belgenmonument en de Sint Petrus Bandenkerk. Bij de selectie is belang gehecht aan de publieke toegankelijkheid van het monument en de mate van cofinanciering door de eigenaar. Daarnaast is gekeken naar de staat van het monument op basis van een nieuw instrument: de erfgoedmonitor.

Erfgoedmonitor

Om te komen tot een integrale aanpak van beheer en behoud van monumenten, heeft de provincie Utrecht als eerste een nieuw instrument laten ontwikkelen. Dit instrument, de Utrechtse Erfgoedmonitor, monitort de staat van monumenten. Het geeft inzicht in de aard, omvang en ernst van de restauratieopgaven, leegstand, herbestemming en huidig gebruik. Daarnaast kan bijv. door het samenvoegen van de informatie in beeld gebracht worden in welke gemeenten de problematiek het grootst is. De erfgoedmonitor vormt de basis voor het verstrekken van restauratiesubsidies uit het provinciale fonds Erfgoedparels. Voorheen kregen de monumenten die zich het eerst melden de subsidie. Nu wegen we het verzoek af aan de hand van de lijst: Als er monumenten bij zitten die in hele slechte staat zijn, dan komen die eerst in aanmerking voor subsidie.

Totaalbeeld restauratiebehoefte

Met de erfgoedmonitor is een totaalbeeld van de restauratiebehoefte van de 2800 monumenten (met uitzondering van de woonhuizen) in Utrecht verkregen. Uit de monitor blijkt dat de totale restauratiebehoefte van de Utrechtse rijksbeschermde monumenten 220 miljoen euro is. De grootste restauratiebehoefte zit bij de historische buitenplaatsen, de kerken, de verdedigingswerken en het industrieel erfgoed. Samen met de eigenaren, gemeenten, rijk, het Nationaal Restauratiefonds en fondsen wil de provincie Utrecht zich inspannen de komende jaren deze achterstand in te lopen. Daarbij zal bij de selectie van restauratieprojecten belang gehecht worden aan criteria als publieke toegankelijkheid van het monument en de mate van cofinanciering door de eigenaar.

Meer informatie over de monitor vindt u in de brochure Utrechtse Erfgoedmonitor 2014.