Terugblik

(Vertrek)-column Van Schaik (BVH) : Terugblik zonder veel glans

Hillridge vroeg alle vertrekkende lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een terugblik op de afgelopen vier jaren. Vandaag geen vertrekkende en ook geen lijsttrekker, maar de blijvende nummer 2 van lokale partij BVH: Frits van Schaik.

Terugblik zonder veel glans

 

Een ‘terugblik’ is altijd lastig. Wat valt er eigenlijk terug te blikken ? We kunnen beter vooruit zien. Er komt namelijk heel veel op de gemeente Utrechtse Heuvelrug af.
Kijken we toch nog even terug, dan ontkomen we niet aan het onzalige raadsbesluit in het begin van de bijna verstreken raadsperiode om een nieuw gemeentekantoor te bouwen, dat tot de dag van vandaag voor een deel niet wordt gebruikt. Het valt tijdens de verkiezingscampagne in contact met burgers op, hoeveel mensen de bouw van het gemeentekantoor, zo’n 3,5 jaar na dato, nog hoog zit. Weggegooid geld en de bijkomende lasten drukken nog steeds op onze schouders, zijn ook nu nog, veel gehoorde klachten. De ‘waarschuwing’ van 6000 inwoners is in de wind geslagen. Dat niet alleen. Vast staat dat de inwoners gedurende 40 jaar meer betalen dan nodig was geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de financiering van de nieuwbouw uiteindelijk de kop heeft gekost van wethouder Roy Pamboer.

Een andere fenomeen dat de gemoederen bezighoudt en nog steeds bezighoudt is de verkeersproblematiek. Bepalen we ons tot de N225 (de provinciale weg van Zeist naar Amerongen), dan moeten we vaststellen dat er in de afgelopen jaren nauwelijks iets is veranderd of verbeterd. Het tegen het einde van de vorige raadsperiode door BVH ingediende voorstel om tot een rondweg te komen langs de A 12 en dat BVH in het begin van de huidige raadsperiode opnieuw indiende, werd weggehoond, ondanks zeer positieve beoordelingen van de zijde van Rijkswaterstaat. Recent zijn er plannen aangenomen om de Hoofdstraat in Driebergen te verbeteren, maar van een drastische aanpak van de N225, te denken valt met name aan de beruchte kruising in het centrum van Doorn, is geen sprake.

Opvallend was, min of meer op initiatief van de burgemeester, het ontstaan van de zogeheten ‘Bruggenbouwers’, met als doel om de veronderstelde afstand tussen burgers en de gemeente te verkleinen. BVH stond in het begin sceptisch tegenover dit initiatief, omdat zij het gevoel had dat de Bruggenbouwers in hun benadering de rol en de positie van de raad – nota bene de gekozen volksvertegenwoordigers – wat wilden aantasten. Gebleken is evenwel heel duidelijk dat de Bruggenbouwers de gemeente opriep om bij plannen gebruik te maken van de betrokkenheid (en deskundigheid) van inwoners nadat de raad duidelijke kaders opstelt om tot betere en transparante besluiten te komen. BVH zegt al jarenlang dat gebruik zou moeten worden gemaakt van de aanwezige expertise in onze gemeente. Dat is wat anders dan het inhuren van externe bureaus. E.e.a. betekent wel dat BVH en de Bruggenbouwers inmiddels goed door één deur kunnen.

Van niet minder belang zijn de door de raad onlangs vastgestelde aanbevelingen, op basis van een onderzoek van een werkgroep uit de raad, waar de BVH deel van uit maakte, om de werkwijze van het college, maar ook die van de ambtelijke organisatie en die van de raad zelf doorzichtiger (transparanter heet dat) te maken. Het gaat om zeer heldere aanbevelingen om de verhouding tussen enerzijds de ‘politiek’, de ambtelijke organisatie en anderzijds de inwoners te verbeteren. Dat kan alleen door een veel doorzichtiger overheidsapparaat, maar tevens door een zeer helder opererende raad.

Ronduit teleurstellend vindt de BVH-fractie het recent genomen raadsbesluit om bij de komende overheveling van tal van zorgtaken van rijk en provincie naar de gemeente, vijf indicatiecommissies – dus per dorpskern – voor het toekennen van zorg in het leven te roepen. Het zal aan de nodige kwaliteit in deze commissies ontbreken. Het is namelijk volstrekt onmogelijk om in al die commissies hoogwaardige deskundigheid, op tal van terreinen, binnen te halen. We vinden zomaar even geen vijf psychiaters voor de jeugdzorg. Niet voor niets pleitte BVH voor één goed, kwalitatief opgetuigde indicatiecommissie voor de hele gemeente. Een gemiste kans voor de toekomst en eigenlijk ook een terugblik zonder veel glans.

Frits van Schaik, BVH-raadslid.