Politiek

Grote zorgen over inkomensdaling alleenstaande ouders

Grote zorgen over inkomensdaling alleenstaande ouders
(ingezonden door ChristenUnie)

Vrijdag 10 oktober 2014

Doorn – De ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug maakt zich zorgen over de inkomensdaling van alleenstaande ouders met een uitkering per 1 januari 2015. Want dan vervallen veel toeslagen, waaronder de alleenstaande oudertoeslag in de uitkering en ook de alleenstaande ouderkorting in de belastingen. De fractie heeft het college hierover een aantal vragen gesteld.

De uitkering van alleenstaande ouders wordt gelijkgesteld aan de uitkering voor alleenstaanden. Wel gaat het kindgebonden budget omhoog, maar uiteindelijk is er voor veel alleenstaande ouders toch sprake van een inkomensdaling. Daarnaast worden per 1 januari ook de uitkeringen verlaagd van mensen die een huishouden delen met andere uitkeringsgerechtigden, omdat zij de kosten kunnen delen.
Dick Karssen, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “We maken ons vooral zorgen over de gevolgen voor de kinderen. We hopen dat de gemeente ervoor zal zorgen dat via maatregelen zoals Participatie voor kinderen en het Jeugdsportfonds voldoende ondersteuning geboden wordt, zodat kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met sport, muziek en schoolreisjes.”
De enige kindregelingen die overblijven na invoering van de wet Hervorming Kindregelingen zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Opgeheven worden de ouderschapsverlofkorting, de aftrek voor de kosten van het levensonderhoud van kinderen zonder studiefinanciering of kinderbijslag en de tegemoetkoming voor ouders met een gehandicapt kind. Alleenstaande ouders die samenleven met hun ouders of waarvan de partner in een instelling woont, zullen het hardst getroffen worden, omdat er voor hen geen verhoging van het kindgebonden budget in zit.

Bijlage: Schriftelijke vragen van de ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug aan het college over inkomens gevolgen per 1 januari voor alleenstaande ouders:

1. Zijn de alleenstaande ouders met een van de hierboven genoemde uitkeringen al op de hoogte gebracht van deze wijzigingen en de gevolgen die deze wet heeft op de hoogte van hun inkomen? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?
2. Veel alleenstaande ouders krijgen een WWB-uitkering die is verminderd met het bedrag dat zij maandelijks krijgen van de Belastingdienst aan alleenstaande ouderkorting. Wordt deze inhouding ook per  1 januari gestopt?
3. Hoeveel alleenstaande ouders krijgen een uitkering in de Utrechtse Heuvelrug die volgens de partnerdefinitie van de Belastingdienst geen recht zullen hebben op de alleenstaande ouderkop in het Kindgebonden Budget?
4. Het Rijk staat toe dat gemeenten alleenstaande ouders via de bijzondere bijstand compenseert voor de sterke inkomensdaling als hun partner in een instelling is opgenomen. Bent u van plan dit te doen?
5. Hoeveel mensen met een WWB-uitkering zullen door de kostendelersnorm geconfronteerd worden met een (verdere) verlaging van hun uitkering? Zijn zij hiervan reeds op de hoogte gebracht? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?
6. Kunt u ons een indicatie geven van de grootte van de totale inkomensdaling door invoering van deze wetten per 1 januari 2015 voor alleenstaande ouders die wonen in een huishouden waar andere bewoners ook inkomen hebben? En wat zal de totale inkomensdaling zijn voor alleenstaande ouders die zelfstandig wonen?