Ingezonden

Leefbaarheid Doorn weet nu (iets beter) wat Doorn wil

(ingezonden door Vereniging Leefbaarheid Doorn)

WAT WIL DOORN?
De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) wil zich bij haar activiteiten laten leiden door wat er leeft onder de burgers van Doorn. In 2015 hebben wij daartoe huis-aan-huis een uitnodiging bezorgd om deel te nemen aan een enquête via internet. De uitkomsten van dit opinie -onderzoek kunnen – gelet op de bescheiden respons – niet als representatief worden beschouwd. Dat neemt niet weg dat de ingezonden formulieren een levendig beeld oproepen van in onze woonplaats bestaande opvattingen en voorkeuren.
De meeste mensen vinden dat er in hun eigen woonomgeving niet veel ten goede of ten kwade veranderd is. Maar de meningen lopen nogal uiteen over de vraag of er in de gemeente als geheel wel met respect voor het karakter van het dorp nieuwbouw wordt gepleegd.
Van de gemeente wordt een actiever optreden verwacht bij energiebesparende maatregelen in woningen. De helft van de respondenten vindt dat de gemeente aan nieuwbouw de verplichting tot ‘energieneutraal bouwen’ moet opleggen.

Velen steunen de VLD en omwonenden bij hun gang naar de rechter in de kwestie ‘900 vrij lopende varkens op de Molenweg’. De uitstoot van schadelijke stoffen en de stankoverlast in een bosgebied en in de nabijheid van woningen moeten de gemeente dwingen om vestiging van het nieuwe varkensbedrijf op deze locatie te verijdelen.

Ook wordt verlangd dat De Basis de verplichting nakomt om op haar landgoed aan de Oude Arnhemse Bovenweg zoveel mogelijk maar tenminste de helft van de bij de nieuwbouw gekapte bosvegetatie terug te brengen

De braakliggende terreinen (Dorpsstraat-Acacialaan, Kampweg, Van Bennekomweg) zijn Doorn een doorn in het oog. De grondeigenaren moeten door de gemeente achter de vodden gezeten worden om nieuwe bestemmingen te realiseren.

Er is weinig animo voor een ondergrondse parkeergarage bij Albert Heijn en de Thorheimpassage. Mocht het er toch van komen dan wil men op de vrijkomende ruimte in de openlucht groen, bomen, banken en een muziekkoepel.

Het creëren van officiële zebrapaden op de Dorpsstraat en de Amersfoortse weg is een veel gekoesterde wens. De bescherming van de voetganger en de fietsers staan überhaupt hoog in het vaandel. De automobilist moet een stap terug doen.
Van de gemeente wordt gevraagd om de verkeersoverlast en de daarmee gepaarde vervuiling op het kruispunt van N225 en N227 te reduceren. Het inzicht in de uitstoot van fijnstof, zwaveldioxide, stikstofdioxide en ozon moet beter worden, teneinde meer urgentie voor oplossingen af te dwingen.

Tenslotte blijkt er grote sympathie – ook bij niet-leden – te bestaan voor de Vereniging Leefbaarheid Doorn. Een grote groep maant de VLD om op de ingeslagen weg verder te gaan en door constructief overleg met de gemeente de leefbaarheid te bevorderen.

www.leefbaarheiddoorn.nl info@leefbaarheiddoorn.nl