Doorn

Naafs boos op minister om kazerne

marinierskazerne

Burgemeester Naafs is boos op minister Hillen van defensie. Naafs vreest de sluiting van de Doornse marinierskazerne. Volgens de burgemeester voert de minister achter de rug van de Gemeente Heuvelrug om gesprekken met Vlissingen, waarheen de marinierskazerne zou moeten verhuizen. Commissaris der Koningin Robbertsen steunt de burgemeester in zijn protest, maar volgens het ministerie van defensie is er nog niets zeker over een verhuizing.

Eind augustus kondigde defensieminister Hillen de sluiting van een hele serie kazernes aan, als onderdeel van de bezuinigingen op defensie. De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn stond niet direct op dat lijstje, wel stond de kazerne op het lijstje 'in onderzoek voor mogelijke verplaatsing'. Volgens de minister zouden de uitbreidingsmogelijkheden in Doorn beperkt zijn. Defensie heeft er wel veel grond, maar die grond bestaat voornamelijk uit bos. Om de 'druk op de kazerne te verminderen' zouden bepaalde onderdelen daarom verplaatst moeten worden naar Vlissingen.

Naar nu blijkt groeit de vrees van de gemeente voor een verhuizing van de gehele kazerne naar Zeeland, met sluiting van de Van Braam Houckgeestkazerne als gevolg. Burgemeester Naafs heeft hierover gisteren een brief geschreven aan minister Hillen. Naafs toont zich in de brief niet alleen ongerust, maar ook verontwaardigd. 'Hiermee willen wij op volstrekt duidelijke wijze ons verbazing uitspreken en ons ongenoegen kenbaar maken over de door u voorgestane sluiting van de kazerne,' opent de brief. Naafs is met name boos op Hillen omdat hij de gemeente nooit in het overleg heeft betrokken. Volgens Naafs hoorde de gemeente pas 'per toeval' dat Hillen en de Zeeuwse Commissaris der Koningin Peijs al enige tijd onderhandelen over de nieuwe kazerne en zijn die besprekingen reeds in vergevorderd stadium, zonder dat de gemeente Heuvelrug daar ooit formeel iets over heeft vernomen. 

In zijn brief somt Naafs vervolgens een serie argumenten op voor handhaving van de kazerne in Doorn en tegen de verplaatsing naar Vlissingen. Zo is de kazerne een belangrijke werkgever in de gemeente, bestaat er een 'hechte band' met de bevolking en zou gezien de investeringen van de laatste jaren een verhuizing kapitaalvernietiging betekenen. Omdat nieuwbouw in Vlissingen vele miljoenen zou kosten, noemt de burgemeester die optie onder de huidige economische omstandigheden 'onbegrijpelijk'. Commissaris van de koningin Robbertsen -partijgenoot van Hillen- heeft zijn steun aan Naafs per brief richting Den Haag gestuurd, zij het in minder boude bewoordingen. Wel schrijft Robbertsen dat Hillens werkwijze 'niet past in een zorgvuldige voorbereiding van een besluit en het adequaat betrekken van mede-betrokkenen daarbij'. 


Naafs toonde zich al eerder ongerust over de mogelijke verplaatsing. Kort na het opvangen van het gerucht stuurde de gemeente een persbericht uit, dat ook de Zeeuwse pers haalde. In de gemeenteraad riep Naafs alle raadsleden van alle partijen op bij hun kamerleden te gaan lobbyen voor behoud van de kazerne. Verder liet Naafs doorschemeren bereid te zijn in de toekomst soepel met vergunningen en bestemmingsplannen om te zullen gaan om de kazerne voor Doorn te behouden. Er zou sowieso tienduizend vierkante meter klaarliggen voor uitbreiding zonder bestemmingsverandering.

Tegen een verhuizing pleit het uitgangspunt dat defensieonderdelen breed verspreid moeten blijven over het land, om het van draagvlak onder het volk te verzekeren. Voor verhuizing pleit het uitgangspunt dat de rijksoverheid diensten onder moet brengen in regio's die te lijden hebben onder ontvolking en een zwakke economie, zoals Zeeland. Volgens deskundigen zou Hillen met de verhuizing twee vliegen in een klap willen slaan. Met een relatief goedkope vestiging in Zeeland zouden de kosten voor defensie fors verminderen, terwijl de verkoop van het terrein op de dure Utrechtse Heuvelrug juist vele miljoenen zou opbrengen. Naafs waarschuwt Hillen overigens dat opbrengsten van het terrein 'beperkt worden door huidige en toekomstige bestemmingsplannen'.

Volgens kapitein Jurgen Geers, voorlichter van het ministerie van defensie, is er nog helemaal niets zeker over een eventuele verhuizing. 'Vooralsnog onderzoeken we alleen of het wenselijk is onderdelen van de Doornse kazerne te verplaatsen,' aldus Geers, die vanmiddag nog niet op de hoogte was van de brief.

 

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.