Ingezonden

Burgers trekken het politieke initiatief naar zich toe

Burgers trekken het politieke initiatief naar zich toe

Oprichting van een nieuwe politieke beweging in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Verontruste bewoners hebben het initiatief genomen om tegenwicht te bieden aan de rampzalige bestuurlijke en financiële situatie waarin hun gemeente verkeert. Hiervoor is een politieke beweging opgericht die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in een politieke partij kan worden omgezet.

De initiatiefnemers willen dat de gemeenteraad niet het korte termijn belang van de coalitie boven het lange termijn belang van de burgers stelt, maar er nu voor zorgt dat het huidige gemeentebestuur wordt vervangen door professionele, betrouwbare en transparant opererende bestuurders.

Heuvelrugbewoners stellen vast dat, sinds de gemeentelijke herindeling van de dorpen Amerongen, Driebergen, Doorn, Maarn/Maarsbergen, Leersum en Overberg in 2006, incompetente colleges, telkens gesteund door een zwakke en veelal ondeskundige gemeenteraad, de oorzaak zijn van het huidige financiële debacle. Met als gevolg dat Gedeputeerden van de Provincie Utrecht vorig jaar december de gemeente onder financieel toezicht stelden.

Het gemeentebestuur bleek de afgelopen zes jaar niet in staat een effectief ambtenaren-apparaat op te bouwen en een sober beleid te voeren. Er zijn vele externe bureaus ingehuurd die de gemeente heel veel geld hebben gekost. De gang van zaken heeft tot schadeposten en kostbare juridische procedures geleid rondom bouw, ruimtelijke ordening en handhaving. Structurele oplossingen voor de vastlopende mobiliteit binnen de gemeente zijn niet gezocht. Wel werden nieuwe bedrijventerreinen in het waardevolle groen van de Heuvelrug opgestart zonder de noodzaak daartoe te kunnen aangeven. Dit leidde tot grote ergernis. Kortzichtige ontwikkelingsprojecten in strijd met de gemeentelijke structuurvisie vergrootten de vertrouwenskloof met de burgers.

Recentelijk werden drastische belastingverhogingen binnen de gemeente aangekondigd. Maar de maat is nu vol na bekendmaking van het college dat het nog in aanbouw zijnde extravagante gemeentekantoor van € 25 ml. voor een deel overbodig blijkt. De boosheid onder de burgers richt zich op het opnieuw oplopen van het exploitatietekort van de gemeente.

Het college kenmerkt zich door een arrogante opstelling naar de burgers, het ontwijken van burgerparticipatie, en het onvoldoende actief informeren van de raad. Vooral de twee VVD wethouders uit het college zijn uit de gratie bij de bewoners. Wethouder Pamboer, verantwoordelijke voor het nieuwe gemeentekantoor en de nieuwe bedrijventerreinen in Leersum en Maarsbergen, is niet in staat grote projecten te leiden, bedient zich al jaren van manipulatief gedrag, maakt niet te controleren afspraken met projectontwikkelaars, en frustreert het budgetrecht van de raad.

Wethouder Homan, bestuurlijk incompetent ten aanzien van financiën, laat gebrek aan beleid zien, en vertoont ad hoc gedrag in verkeer- en infrastructurele zaken.

De gemeenteraad greep tot op heden niet in. Dit tot ontsteltenis van de bewoners. Telkens weer laat een lankmoedige raad het falend optreden van het college over haar kant gaan. Onlangs werd de weinig bestuurskrachtige burgemeester Naafs door de raad voor een nieuwe ambtstermijn voorgedragen. De VVD-fractie blijkt het voortbestaan van de coalitie met PvdA/GL en D66 belangrijker te vinden dan de financiële gezondheid van de gemeente en de leefomgeving van de bewoners.

De initiatiefnemers van de beweging maken binnenkort hun plannen bekend.

Utrechtse Heuvelrug, 19 mei 2012