Heuvelrug

Tegenvallers vallen mee UPDATE: vallen niet mee

tweet homan uitkering

De rijksbezuiniging op de algemene uitkering valt mee, zegt de gemeente Heuvelrug. Maar er kan nog slecht nieuws komen.

Dat blijkt uit een memo over de juni-circulaire, een brief waarmee de Haagse minister van financien de gemeentes op de hoogte brengt van de korting op het bedrag dat gemeentes van het rijk krijgen. Omdat de Kunduz-coalitie in het Lente-akkoord verder bezuingt, zouden ook de uitkeringen dalen waarmee de gemeentes hun uitgaven dekken. Omdat dat Lente-akkoord iets meer mikt op inkomstenverhoging dan op uitgavenverlaging vallen de kortingen mee. 

Volgens de memo zou de algemene uitkering (in miljoenen €) 38.517, 37.874, 37.991, 37.180 en 37.785 in de periode van 2012 tot 2016 gaan bedragen. De gemeente had gerekend op 38.721, 38.287, 38.210 37.199 en 37.520. De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van  gemeentes. Daarnaast zijn er nog doeluitkeringen en zijn er inkomsten als de lokale belasting OZB. In totaal beloopt de gemeentelijk begroting ongeveer €70 miljoen. 

Ondanks de negatieve saldi vindt de gemeente de tegenvallers meevallen. In de afgelopen maand vastgestelde kadernota werd uitgegaan van grotere kortingen, tot wel €900.000. Omdat de tegenvallers meevallen verwacht de wethouder van financien dat hij de tekorten kan verwerken in de jaarrekening 2012 en in de meerjarenbegrotingen voor de jaren daarna. In die begrotingen staan nader in te vullen stelposten die de begroting sluitend moeten maken. Die stelposten zijn nu eenvoudiger in te vullen.

Wel moet de gemeente rekening blijven houden met nieuwe tegenvallers. Het Lente-akkoord zou nog niet helemaal vaststaan, en een nieuw kabinet zou alsnog kunnen snijden in de uitgaven. Volgens wethouder Homan 'is de kans reëel dat we nog geconfronteerd gaan worden met nadelen.' Hij haalt daarbij  de uitspraak aan van minister-president Rutte op het VNG-congres dat gemeenten er met het Lente-Akkoord nog niet zijn en waarschijnlijk nog een treetje lager gaan in de methodiek van 'samen de trap af'.

UPDATE: Volgens een aantal tweets vanmiddag van wethouder Homan heeft hillridge zijn memo niet goed begrepen. Tijdens zkn twitterspreekuur verzond Homan een aantal tweets waarin wordt benadrukt dat de het verwerken van de tegenvallers wel de nodige moeite zal kosten. Waarvan akte. Zie onder.

tweet homan uitkering