Ingezonden

D66 wil begroting inzichtelijker

(ingezonden door Hugo Prakke)

Beter inzicht financiën en prestaties
D66 Utrechtse Heuvelrug heeft voor de raadsvergadering van 4 juni a.s. drie moties aangekondigd tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2014. Moties die in de komende jaren moeten zorgen voor beter inzicht in het bereiken van de beoogde doelen, en de financiële prestaties van onze gemeenten.
In juli 2014 is al gesproken over de invoering van een verantwoordingsdag, naar het landelijke voorbeeld hiervan. Maar dat heeft dit jaar niet geleid tot een andere behandeling van de jaarrekening. En dat is jammer. D66 wil namelijk een gesprek over het gevoerde beleid en de behaalde maatschappelijke resultaten. Niet alleen over de cijfertjes, maar juist over de vraag of we de beoogde maatschappelijke effecten met al het geld hebben bereikt. Was het beleid succesvol? Waarom zijn zaken niet uitgevoerd? De invoering van een verantwoordingsdag in 2016 kan leiden tot veel meer inzicht in deze vragen.
De tweede motie sluit hierop aan. Als inwoners hebben we een jaarrekening van 200 pagina’s ontvangen. Veel te veel om snel een helder beeld te krijgen van onze gemeentelijke financiën. Daarom wil D66 bij de volgende jaarrekening een pakkende samenvatting met heldere infographics. Hierin staat helder vermeld welk geld is binnen gekomen via welke bronnen. En hoeveel geld er is uitgeven aan welke hoofdzaken. En waar er op hoofdlijnen is afgeweken van de begroting. Een motie die er op gericht is om in één oogopslag een beeld te geven van de financiële prestaties van onze gemeente.
De derde motie betreft het werken met doelenbomen en indicatoren in de jaarrekening. Dit moet veel verder doorontwikkeld worden om veel strakker te kunnen monitoren of ons geld aan de juiste activiteiten wordt besteed. Met de gewenste maatschappelijke effecten. D66 wil de indicatoren gebruiken om de effecten van beleid te monitoren, maar ook om keuzes te kunnen maken.