Peijs in PZC: geen twijfel over marinierskazerne

Commissaris der Koningin zegt voor een commissie van de Zeeuwse Provinciale Staten niets te begrijpen van de twijfels over de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen.

“Peijs in PZC: geen twijfel over marinierskazerne” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Overberg, Maarsbergen en station mogen toch uitbreiden

De gemeente Utrechtse heuvelrug mag van de provincie toch nog wat uitbreiden in Maarsbergen en Overberg. Rond station Driebergen-Zeist mag er 30.000m2 kantooroppervlak bij.

“Overberg, Maarsbergen en station mogen toch uitbreiden” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Verzelfstandiging buurthuis De Buurthucht in Overberg

(ingezonden)

De gemeente werkt sinds de zomer samen met het bestuur van Overbergs Belang aan de verzelfstandiging van buurthuis de Buurthucht in Overberg. Het gaat daarbij om het organiseren van meer activiteiten voor de plaatselijke inwoners. De inkomsten van deze activiteiten worden ingezet voor de betaling van de exploitatiekosten van buurthuis de Buurthucht..

De gemeente heeft de SESAM Academie ingeschakeld om het bestuur van Overbergs Belang te ondersteunen en te adviseren. De SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau. Zij zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om organisaties met vrijwilligers te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

Donderdagmiddag 11 oktober wordt om 16.00 uur in buurthuis de Buurthucht het plan van aanpak voor de verzelfstandiging ondertekend door de gemeente, de SESAM Academie en het bestuur van Overbergs Belang.

 

 

DORPSHUIS "DE BUURTHUCHT" IN OVERBERG KRIJGT PROFESSIONELE HULP VAN ERVAREN VRIJWILLIGERS

Met ingang van 1 januari 2013 komt de jaarlijkse subsidie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan De Buurthucht te vervallen. Daardoor ontstaat een gat in de begroting. Het betekent dat er nieuwe inkomstenbronnen gevonden moeten worden wil het buurthuis zijn belangrijke werk in de locale gemeenschap kunnen blijven uitoefenen. Het gemeentebestuur heeft toegezegd het dorpshuis daarbij een handje te willen helpen door inschakeling van de SESAM Academie. In de komende maanden zal een SESAM Adviseur samen met het bestuur van het dorpshuis plannen ontwikkelen voor het vinden van nieuwe inkomstenbronnen. Tevens zal het bestuur geholpen worden bij het opzetten en implementeren van een meerjarenbeleidsplan.

Menigeen zal zich afvragen : SESAM Academie, wat is dat? Het woord SESAM is een samentrekking van SEnioren en SAMenleving. De SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau. SESAM Adviseurs van 55 jaar en ouder zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om organisaties met vrijwilligers te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Aandachtsgebieden zijn strategie, organisatie, coaching, marketing en communicatie, financiën, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid. Een patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, buurtbewonerscommissie, sportclub, muziek- of toneelvereniging, of welke vereniging of stichting dan ook die met vrijwilligers werkt, kan samen met de SESAM Adviseur in kaart brengen wat beter kan en waar kansen liggen. En dan vooral hoe die kansen te realiseren. Want daar gaat het om!

Zoals een voorzitter van een middelgrote vrijwilligersorganisatie zelf na een SESAM advies zei:"Ik wist wat er nodig was om onze organisatie meer florerend te maken. Maar er was iemand van buitenaf nodig om iedereen bij dat proces te betrekken. 'Vreemde ogen dwingen' zeggen ze wel. Nu, een jaar later, hebben we beter zicht op onze doelen en hoe dat aan te pakken. De taken en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie zijn verduidelijkt en door nieuwe mensen opgepakt. Iedereen beseft bovendien dat goed met elkaar communiceren essentieel is om met plezier je vrijwilligerswerk te doen". De SESAM Adviseurs hebben sinds de oprichting in 2003 door het hele land al meer dan 700 vrijwilligersorganisaties op weg geholpen. De vragen die gesteld worden zijn heel divers. En vrijwel altijd is er een SESAM Adviseur — er zijn er meer dan 80 verspreid over het land, waarvan een 15-tal in het midden van het land — die met zijn of haar kennis en ervaring samen met de vragende organisatie tot een goede en zinnige oplossing komt. Overigens zijn die SESAM Adviseurs zelf ook vrijwilliger. Dat maakt het contact zo makkelijk en ontspannen. Wie eens kennis wil maken, wordt uitgenodigd om de website te bezoeken (www.sesamacademie.nl) of een email te sturen naar info@sesamacademie.nl of contact op te nemen met Jaap Lagendijk, SESAM Adviseur en tevens regio-coördinator Midden-Nederland (jaaplagendijk@planet.nl).


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Gennep boos op Heuvelrug

De gemeente Gennep is boos op de gemeente Utrechtse heuvelrug. Gennep had graag vantevoren geweten dat Heuvelrug in Gennep een bedrijfspand had gekocht voor de roemruchte woonwagenfamilie Bakker.

Burgers trekken het politieke initiatief naar zich toe

Burgers trekken het politieke initiatief naar zich toe

Oprichting van een nieuwe politieke beweging in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Verontruste bewoners hebben het initiatief genomen om tegenwicht te bieden aan de rampzalige bestuurlijke en financiële situatie waarin hun gemeente verkeert. Hiervoor is een politieke beweging opgericht die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in een politieke partij kan worden omgezet.

De initiatiefnemers willen dat de gemeenteraad niet het korte termijn belang van de coalitie boven het lange termijn belang van de burgers stelt, maar er nu voor zorgt dat het huidige gemeentebestuur wordt vervangen door professionele, betrouwbare en transparant opererende bestuurders.

Heuvelrugbewoners stellen vast dat, sinds de gemeentelijke herindeling van de dorpen Amerongen, Driebergen, Doorn, Maarn/Maarsbergen, Leersum en Overberg in 2006, incompetente colleges, telkens gesteund door een zwakke en veelal ondeskundige gemeenteraad, de oorzaak zijn van het huidige financiële debacle. Met als gevolg dat Gedeputeerden van de Provincie Utrecht vorig jaar december de gemeente onder financieel toezicht stelden.

Het gemeentebestuur bleek de afgelopen zes jaar niet in staat een effectief ambtenaren-apparaat op te bouwen en een sober beleid te voeren. Er zijn vele externe bureaus ingehuurd die de gemeente heel veel geld hebben gekost. De gang van zaken heeft tot schadeposten en kostbare juridische procedures geleid rondom bouw, ruimtelijke ordening en handhaving. Structurele oplossingen voor de vastlopende mobiliteit binnen de gemeente zijn niet gezocht. Wel werden nieuwe bedrijventerreinen in het waardevolle groen van de Heuvelrug opgestart zonder de noodzaak daartoe te kunnen aangeven. Dit leidde tot grote ergernis. Kortzichtige ontwikkelingsprojecten in strijd met de gemeentelijke structuurvisie vergrootten de vertrouwenskloof met de burgers.

Recentelijk werden drastische belastingverhogingen binnen de gemeente aangekondigd. Maar de maat is nu vol na bekendmaking van het college dat het nog in aanbouw zijnde extravagante gemeentekantoor van € 25 ml. voor een deel overbodig blijkt. De boosheid onder de burgers richt zich op het opnieuw oplopen van het exploitatietekort van de gemeente.

Het college kenmerkt zich door een arrogante opstelling naar de burgers, het ontwijken van burgerparticipatie, en het onvoldoende actief informeren van de raad. Vooral de twee VVD wethouders uit het college zijn uit de gratie bij de bewoners. Wethouder Pamboer, verantwoordelijke voor het nieuwe gemeentekantoor en de nieuwe bedrijventerreinen in Leersum en Maarsbergen, is niet in staat grote projecten te leiden, bedient zich al jaren van manipulatief gedrag, maakt niet te controleren afspraken met projectontwikkelaars, en frustreert het budgetrecht van de raad.

Wethouder Homan, bestuurlijk incompetent ten aanzien van financiën, laat gebrek aan beleid zien, en vertoont ad hoc gedrag in verkeer- en infrastructurele zaken.

De gemeenteraad greep tot op heden niet in. Dit tot ontsteltenis van de bewoners. Telkens weer laat een lankmoedige raad het falend optreden van het college over haar kant gaan. Onlangs werd de weinig bestuurskrachtige burgemeester Naafs door de raad voor een nieuwe ambtstermijn voorgedragen. De VVD-fractie blijkt het voortbestaan van de coalitie met PvdA/GL en D66 belangrijker te vinden dan de financiële gezondheid van de gemeente en de leefomgeving van de bewoners.

De initiatiefnemers van de beweging maken binnenkort hun plannen bekend.

Utrechtse Heuvelrug, 19 mei 2012


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Burgemeester Frits Naafs heeft de reizende Expositie Auschwitz-Birkenau geopend op dinsdag 8 mei 2012.

(ingezonden)

Naar aanleiding van het bezoek aan Auschwitz-Birkenau in Polen presenteren de leerlingen van klas 4 van Schoonoord Doorn de reizende Expositie Auschwitz-Birkenau. Deze Expositie is een gezamenlijk initiatief van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Anne Frank Stichting. De leerlingen zullen deze tentoonstelling gebruiken als reflectie op hun bezoek aan het concentratiekamp.

 

Nadat Anne Smeulders (leerling van Schoonoord) haar ervaringen had verteld, opende zij samen met burgemeester Frits Naafs de expositie. Daarna vertelde diverse leerlingen bij de panelen met de foto’s over hun bezoek aan Auschwitz-Birkenau. 


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Doornse gat zoekt exploitant. Gravenbol sluit in 2013. Henschotermeer duurder

Het recreatieschap gaat een exploitant zoeken voor recreatieterrein het Doornse gat. Die mag invulling geven aan het prijswinnende idee om er een ‘speel en chillbos’ van te maken. Intussen sluit het schap het recreatie- en zwemterrein Gravenbol, tussen Amerongen en Wijk en verhoogt het de parkeertarieven van het Henschotermeer. “Doornse gat zoekt exploitant. Gravenbol sluit in 2013. Henschotermeer duurder” verder lezen

Zes vragen (en de antwoorden)

Nieuwspost Heuvelrug, zes vragen en antwoorden.

Wat:
Nieuwspost Heuvelrug is  was een project dat onafhankelijke, professionele journalistiek op de Utrechtse Heuvelrug wil ondersteunen met crowdsourcing (inhoudelijke hulp door een groep betrokkenen) en crowdfunding (financiele donaties).

Wie:
Nieuwspost Heuvelrug wordt nu werd gevuld door geograaf/journalist Anthon Keuchenius. Regionale journalisten die zich kunnen vinden in de doelstelling en werkwijze van het project zijn van harte welkom mee te doen.

Waar:
Op de Utrechtse Heuvelrug, centrifugaal werkend vanuit de gelijknamige gemeente, maar niet gestoord door gemeentegrenzen. De keuze van onderwerpen en de totstandkoming van artikelen is voor donateurs en betrokkenen te volgen en mee te bemoeien hier op nieuwspost Heuvelrug. De uiteindelijke resultaten verschijnen op ons virtuele podium hillridge.nl

Wanneer:
Dagelijks een nieuwsartikel, aangevuld met kleinere nieuwsfeiten, blogs en columns, liefst met beeld, video en audio. Streven is verder een verzameling van nieuwe en oude stukken in een hafjaarlijks E-magazine, of zelfs in print.

Hoe:
Nadrukkelijk met hulp van donateurs, zowel financieel als inhoudelijk. Zonder tips, geruchten, geheimen, linkjes naar sleutelpersonen en opbouwende kitiek worden de verhalen minder mooi, goed en diepgravend, en mist het project voldoende draagvlak op de langere termijn.

Waarom eigenlijk:
Omdat de bestaande journalistiek -om wat voor reden dan ook- te vaak verhalen helemaal niet, of onvolledig, of eenzijdig of onprofessioneel brengt. Terwijl er genoeg mooie, goede, boeiende of gewoon noodzakelijke verhalen op de Heuvelrug voor het oprapen liggen.

 

NB Bovenstaande uitgangspunten stammen van rond de geboorte van Nieuwspost Heuvelrug, nu Hillridge. In feite gelden ze (vier jaar later, op maandag 14 september 2015) onverkort, alleen is het financiele draagvlak te smal gebleken. Ergo is onvoldoende tijd om ze uit te voeren. Hillridge blijft leven, als bijzaak. Mocht zich een investeerder, filantroop, subsidie of ander wonder melden wordt de draad subiet weer opgepakt


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Geit versus Drakenbloedboom

Socotra, eiland in de Indische oceaan, heeft een flora die zijn weerga nergens kent. In een poging die unieke flora te behoeden voor uitsterven riep Unesco Socotra afgelopen jaar uit tot werelderfgoed. Centraal in dat erfgoed staat ook een controversiele geit.

Fatima, hoedster van de botanische tuin van Socotra foto Nico te Laak

“Geit versus Drakenbloedboom” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Ontmoetingskunst in een ger

Er zijn mensen die een ceremoniele nachtmis voldoende vinden, die genoeg hebben aan een avondje Matthäuspassion, een vuurpijl of een nieuwjaarsduik. Niet de mensen van de Wintervuurplaats. Die willen dertien dagen lang verder en dieper gaan. Die willen dingen doen gebeuren.

“Ontmoetingskunst in een ger” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Catch NVJ

De NVJ wil mij niet als lid. Omdat ik niet genoeg verdien. Maar ik verdien niet genoeg omdat de NVJ niets voor mij wil doen. Fijne catch. Zo gaat het:

“Catch NVJ” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Gijzelfolklore in Jemen

Een ontvoering kan overal gebeuren, maar kan ook met een geheven wandelstok voorkomen worden, merkte Anthon Keuchenius, interim reisleider in Jemen.

“Gijzelfolklore in Jemen” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen